Aktualności

Regulacje okresu przejściowego
2 Listopada 2015 r.

Regulacje okresu przejściowego odnoszą się do pracowników, którzy w dniu wejścia nowej ustawy w życie, tzn. 2 stycznia 2016 r. będą korzystać z urlopów związanych 
z rodzicielstwem udzielonych jeszcze na „starych zasadach”, tj.:

 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo jego części,
 • ​dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części,
 • urlopu rodzicielskiego albo jego części,
 • części urlopu wychowawczego

lub też z obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie, w którym można korzystać z urlopu wychowawczego.

Jeśli w dniu wejścia w życie ustawy pracownik korzysta z:

 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego (lub z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) albo z części takich urlopów – dotyczyć go będą przepisy
  a więc również terminy składania wniosków obowiązujące przed 2 stycznia 2016 r.: 
  - wniosek o udzielenie drugiej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo drugiej części dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego należy złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z drugiej części urlopu,
  - wniosek w sprawie łączenia korzystania z dodatkowych urlopów z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takich urlopów należy złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy,
   
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego - będzie miał prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze odpowiadającym różnicy między nowym wymiarem urlopu rodzicielskiego (32 albo 34 tygodnie) a wymiarem udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
  W takim przypadku wniosek o urlop rodzicielski będzie można złożyć nie później niż do dnia zakończenia udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

  Przykład: pracownica korzystająca w dniu wejścia w życie ustawy z części dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego na jedno dziecko w wymiarze 2 tygodni będzie miała prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 30 tygodni (32-2).
   

 • części urlopu rodzicielskiego - będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie kolejnej części takiego urlopu na „starych zasadach”, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z kolejnej części tego urlopu. Natomiast przy występowaniu o następne części urlopu rodzicielskiego będą obowiązywały go już „nowe zasady” i zachowanie nowego 21-dniowego terminu na złożenie wniosku. 
  Jeśli przed wejściem nowej ustawy w życie pracownik skorzystał z 1 części urlopu rodzicielskiego i po 2 stycznia 2016 r. będzie chciał zawnioskować o kolejne, będzie miał prawo do jeszcze 3 części (w sumie 4), czyli tak jak określają to nowe przepisy (nie na „starych zasadach”, czyli do skorzystania z tego urlopu w maksymalnie 3 częściach).
   
 • urlopu rodzicielskiego albo części takiego urlopu - będzie mógł złożyć wniosek
  (o łączenie korzystania z tego urlopu z wykonywaniem pracy u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy) na „starych zasadach”, czyli w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy.
  Do takiego pracownika będą natomiast miały zastosowanie nowe przepisy w zakresie wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej w trakcie korzystania z takiego urlopu.
   
 • części urlopu wychowawczego - będzie mógł złożyć pisemny wniosek o kolejną część tego urlopu na „starych zasadach”, czyli na dwa tygodnie przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego, natomiast przy występowaniu o następne części będą go obowiązywały „nowe zasady” i zachowanie nowego 21-dniowego terminu na złożenie wniosku.  
  Do pracownika, który skorzystał z 1 części urlopu wychowawczego przed wejściem w życie nowej ustawy i 2 stycznia 2016 r. pozostaje na takim urlopie będą miały zastosowanie „nowe zasady” tzn. będzie on mógł skorzystać z tego urlopu maksymalnie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat (a nie jak na „starych zasadach” – do ukończenia przez dziecko 5 roku życia).
   
 • obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego - będzie mógł złożyć kolejny pisemny wniosek w tej sprawie, na „starych zasadach”, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.
Zmiany w urlopach rodzicielskich - szczegóły
12 Sierpnia 2015 r.

Od nowego roku wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące wykorzystywania urlopów związanych z narodzinami i wychowaniem dziecka. Najważniejsze zmiany dotyczące wykorzystywania w/w urlopów wypunktowaliśmy w naszej poprzedniej informacji na ten temat. Teraz postaramy się je omówić bardziej szczegółowo.

Nowelizacja ustawy w szczególności:

 • ujednolica zasady i system urlopów związanych z narodzinami dziecka poprzez włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego

OBECNIE:
Urlop związany z narodzinami dziecka składa się z podstawowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (od 31 do 37 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci), dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 8 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci oraz z urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
Łącznie płatne urlopy związane z urodzeniem dziecka (dzieci) wynoszą maksymalnie 52 tygodnie urlopu w przypadku urodzenia jednego dziecka i od 65 do 71 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

OD NOWEGO ROKU:
Począwszy od dnia 2 stycznia 2016 r. obowiązywać będą dwa rodzaje urlopów związanych z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (podstawowy), którego wymiar pozostanie bez zmian oraz urlop rodzicielski, którego wymiar wynosić będzie do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 34 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Nie zmieni się natomiast łączna długość płatnych urlopów związanych z narodzinami dziecka.

 • wprowadza możliwość wykorzystania części urlopu rodzicielskiego  w wymiarze do 16 tygodni w terminie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a więc nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
   
 • zmienia liczbę części, w jakich można wykorzystywać urlop rodzicielski z nie więcej niż 3 na nie więcej niż 4

OBECNIE:
Urlop rodzicielski przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze.
Urlop rodzicielski można wykorzystać w pełnym albo niepełnym wymiarze, w jednej, dwóch lub trzech częściach. Części te nie muszą być równe, ale każda z nich musi obejmować minimum 8 tygodni i następować bezpośrednio jedna po drugiej.

OD NOWEGO ROKU:
Urlop rodzicielski będzie przysługiwał bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego (obecnie podstawowego). Będzie go można wykorzystać jednorazowo albo w nie więcej niż 4 częściach i nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia.
W przypadku korzystania z urlopu w częściach, części te również będą musiały przypadać bezpośrednio jedna po drugiej.

Niemniej jednak nowe przepisy wprowadzają też możliwość udzielenia maksymalnie 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w terminie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu. To rodzicie dziecka zdecydują, czy będą chcieli skorzystać z tej opcji, a jeśli tak, to kiedy (np. w czasie adaptacji dziecka do przedszkola, rozpoczęcia przez nie szkoły, czy w innym okresie). Trzeba przy tym pamiętać, że liczba części udzielonego w taki sposób urlopu rodzicielskiego będzie pomniejszała liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego. W praktyce oznacza to, że decydując się na wykorzystanie w późniejszym terminie, np. jednej części urlopu rodzicielskiego udzielonego na dziecko, w przypadku korzystania w przyszłości również z urlopu wychowawczego na to samo dziecko będzie można wykorzystać go już nie w 5 a tylko w 4 częściach. 

 • wprowadza proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy łączy się go z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy

OBECNIE:
Korzystając z urlopu związanego z narodzinami dziecka można jednocześnie pracować w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, u pracodawcy udzielającego tego urlopu i w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu.
Na tych samych zasadach, jak w przypadku dodatkowego urlopu
macierzyńskiego, możliwe jest łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu.

OD NOWEGO ROKU:
Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu nadal będzie możliwe. W takiej sytuacji wymiar urlopu rodzicielskiego będzie jednak wydłużony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie łączenia korzystania z tego urlopu (lub jego części) z pracą, maksymalnie do 64 tygodni (w przypadku korzystania z urlopu rodzicielskiego udzielonego na jedno dziecko) lub do 68 tygodni (w przypadku korzystania z urlopu rodzicielskiego udzielonego na dwoje lub więcej dzieci urodzonych przy jednym porodzie).

Przykładowo: pracownik łączy 8 tygodni urlopu rodzicielskiego z pracą w  wymiarze połowy pełnego wymiaru czasu pracy i w okresie, o który nastąpi proporcjonalne wydłużenie urlopu nie zamierza pracować.
Obliczenia:
8 tygodni urlopu rodzicielskiego x ½ etatu (wymiar czasu pracy, w którym pracownik zamierza wykonywać pracę) = 4 tygodnie (wymiar urlopu rodzicielskiego, o który nastąpi proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego).
W takim przypadku pracownikowi wydłuży się wymiar urlopu rodzicielskiego (niełączonego z wykonywaniem pracy) o 4 tygodnie.

 • wprowadza możliwość wymieniania się opieką nad dzieckiem i przysługującym z tego tytułu urlopem rodzicielskim i zasiłkiem macierzyńskim za czas takiego urlopu przez rodziców, z których jedno jest pracownikiem a drugie jest objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z innego tytułu, np. prowadzi własną działalność gospodarczą

OBECNIE:
Tata dziecka będący pracownikiem nie może korzystać z urlopu rodzicielskiego w sytuacji gdy np. mama dziecka jest ubezpieczona z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

OD NOWEGO ROKU:
Jeśli mama dziecka jest ubezpieczona z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i będzie pobierać zasiłek macierzyński przez okres 20 tygodni, czyli przez okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, to tata dziecka będący pracownikiem będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego na to dziecko.

 • wydłuża okres wykorzystywania urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 2 roku życia

OBECNIE:
Pracownikowi, który został tatą przysługuje urlop ojcowski, niezależnie od urlopu macierzyńskiego mamy dziecka.
 Urlop ojcowski wynosi 2 tygodnie i można go wykorzystać w dowolnym czasie od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1 roku życia, a więc również w czasie korzystania przez mamę dziecka z podstawowego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

OD NOWEGO ROKU:
Wymiar urlopu ojcowskiego będzie wynosił do dwóch tygodni, jednak pracownik, który został tatą będzie miał więcej czasu na jego wykorzystanie, bo aż do ukończenia przez swoje dziecko 24 miesiąca życia. Będzie miał również możliwość podzielenia urlopu na 2 części i skorzystania z każdej z nich w wybranym przez siebie momencie.

 • umożliwia wykorzystanie corocznego zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat nie tylko w dniach (2 dni), ale także w godzinach (16 godzin) – zgodnie z wyborem pracownika

OBECNIE:
Pracownikowi przysługują 2 dni zwolnienia od pracy w roku kalendarzowym z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat.

OD NOWEGO ROKU:
Mama lub tata dziecka uprawnieni do zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 sami zdecydują, czy będą woleli wykorzystać to zwolnienie w dniach (2 dni) czy godzinach (16 godzin). Sposób skorzystania z takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym będzie trzeba określić w pierwszym wniosku o jego udzielenie złożonym w danym roku.
Przykładowo: wnosząc o udzielenie takiego zwolnienia w godzinach w pierwszym wniosku (np. 6 godzin), pracownik będzie mógł do końca danego roku wnioskować o udzielenie zwolnienia wyłącznie w wymiarze godzinowym (pozostałych 10 godzin).

A oto jeszcze kilka innych zmian, które wejdą od nowego roku:

 • możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie, za zgodą pracodawcy,
 • umożliwienie korzystania z urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego przez oboje rodziców (w każdym czasie - ograniczeniem jest wymiar urlopu, który nie może być przekroczony),
 • poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dzielenia się uprawnieniem do urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz zasiłku macierzyńskiego o najbliższych członków rodziny w sytuacji śmierci  mamy dziecka, porzucenia przez nią dziecka lub gdy mama dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
 • wydłużenie do 21 dni po porodzie terminu składania wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (tzw. długi wniosek),
 • wydłużenie do 21 dni terminu na złożenie wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego albo ich części.

Zmiany wejdą w życie z dniem 2 stycznia 2016 r.

Zmiany w urlopach rodzicielskich!
24 Lipca 2015 r.

Drodzy Rodzice!

24 lipca br. Sejm uchwalił prezydencki projekt zmian w Kodeksie pracy w zakresie urlopów związanych z narodzinami i wychowaniem dziecka.

Nowelizacja ustawy w szczególności:

 • ujednolica zasady i system urlopów związanych z narodzinami dziecka poprzez włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego (maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego wyniesie: 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie),
   
 • ​wprowadza możliwość wykorzystania części urlopu rodzicielskiego (16 tygodni) do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a więc nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,
   
 • zmienia liczbę części, w jakich można wykorzystywać urlop rodzicielski z nie więcej niż 3 na nie więcej niż 4,
   
 • wprowadza proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego w sytuacji gdy łączy się go z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy,
   
 • wprowadza możliwość wymieniania się opieką nad dzieckiem i przysługującym z tego tytułu urlopem rodzicielskim i zasiłkiem macierzyńskim za czas takiego urlopu przez rodziców, z których jedno jest pracownikiem a drugie jest objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z innego tytułu, np. prowadzi własną działalność gospodarczą,
   
 • wydłuża okres wykorzystywania urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 2 roku życia,
   
 • umożliwia wykorzystanie corocznego zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem przynajmniej jednego dziecka nie tylko w dniach (2 dni), ale także w godzinach (16 godzin) – zgodnie z wyborem pracownika.

Zmiany wejdą w życie z początkiem 2016 r. Ich szczegółowe omówienie zamieścimy wkrótce, ale już dziś zapraszamy do śledzenia naszej strony i dzielenia się z nami Waszymi opiniami na ten temat. 

W szczególnych przypadkach urlop macierzyński również dla ojców
19 Maja 2015 r.

Drodzy Rodzice!

15 maja br. Sejm uchwalił ustawę, która umożliwia ojcom skorzystanie z urlopów macierzyńskich w trzech szczególnych przypadkach:

 • śmierci mamy dziecka,
 • gdy matka porzuci dziecko,
 • jeśli mama nie może sprawować nad dzieckiem opieki w sytuacji gdy np. sama jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.

Według obecnie obowiązujących przepisów, prawo ojca do uprawnień rodzicielskich wynika z uprawnień matki dziecka. Tata dziecka może skorzystać z urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego jednak dopiero po wykorzystaniu przez mamę dziecka 14 tygodni urlopu macierzyńskiego zarezerwowanych wyłącznie dla niej oraz pod warunkiem, że zarówno matka jak i ojciec dziecka  są ubezpieczeni.

Nowelizacja wprowadza możliwość skorzystania z prawa do zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka (w tym pracownika) lub ubezpieczonego członka najbliższej rodziny w przypadkach wskazanych powyżej, również w sytuacji, jeżeli matka dziecka nie była ubezpieczona (nie była pracownikiem).

Nowe zasady wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

“Złotówka za złotówkę”
19 Maja 2015 r.

Drodzy Rodzice!

W piątek 15 maja br. Sejm uchwalił ustawę “złotówka za złotówkę”. To ważna informacja dla tych z Was, którzy pobierają świadczenia rodzinne a zwłaszcza tych, którzy stracili je z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

Jak działa zasada “złotówka za złotówkę”?

 • przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczenia nie będzie jednoznaczne z utratą świadczenia,
 • po przekroczeniu progu dochodowego, rodziny uprawnione do świadczeń będą otrzymywać je nadal, jedynie pomniejszone o kwotę o jaką przekroczyły kryterium dochodowe.

Nowe rozwiązanie ma być wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. 

Obliczanie podstawy wymiaru zasiłku dla prowadzących działalność gospodarczą – nowe zasady!
19 Maja 2015 r.

Drodzy Rodzice!

15 maja br. Sejm przyjął nowelizację ustawy która wprowadza nowy sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótszego niż 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Regulacja ta dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą oraz innych osób, dla których podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana.

Celem ustawy jest wykluczenie możliwości nadużyć, przede wszystkim w sytuacji, gdy po bardzo krótkim czasie opłacania składek na wysokim poziomie następuje długi okres pobierania zasiłku w wysokości adekwatnej do zadeklarowanej podstawy wymiaru. Dotyczy to m.in. zasiłku za okres odpowiadający urlopom macierzyńskiemu i rodzicielskiemu.

Proponowane zmiany uśrednią podstawę wymiaru zasiłku w przypadku krótkiego okresu ubezpieczenia chorobowego i zadeklarowanego przychodu przekraczającego najniższą podstawę wymiaru składki.

Ważne zmiany
16 Kwietnia 2015 r.

Drodzy Rodzice!

31 marca br. rząd przyjął nowelizację ustawy wprowadzającą nowe świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie to adresowane będzie do osób, które ze względu na formę zatrudnienia nie mogły skorzystać z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich: studentów, rolników, pracujących na umowach zlecenia lub o dzieło oraz bezrobotnych.
Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie będzie wypłacane przez pierwszy rok życia dziecka. Okres ten będzie odpowiednio dłuższy w przypadku urodzenia dwójki i większej liczby dzieci przy jednym porodzie i będzie wynosił maksymalnie 71 tygodni.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu.

Ponadto, zgodnie ze zobowiązaniem, półtora roku po wprowadzeniu urlopu rodzicielskiego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało
a następnie przekazało do Sejmu informację dotyczącą wykorzystywania tego urlopu.
W 2014 r. skorzystało z niego, w różnym zakresie i formie, 316 tys. osób. 

W Sejmie jest już także prezydencki projekt zmian w urlopach związanych z narodzinami i wychowaniem dziecka.
Najważniejsze propozycje zmian zakładają:

- ujednolicenie zasad i systemu urlopów związanych z wychowywaniem dziecka poprzez włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego,
- wydłużenie okresu, w którym możliwe będzie łaczenie urlopu rodzicielskiego z pracą,
- możliwość wykorzystywania urlopów rodzicielskiego i wychowawczego do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat,
- możliwość wykorzystania części płatnego urlopu rodzicielskiego w późniejszym okresie dla rodziców, którzy wrócą do pracy przed ukończeniem pierwszego roku życia dziecka,
- możliwość wymieniania się opieką nad dzieckiem i przysługującym z tego tytułu urlopem i zasiłkiem przez rodziców, z których jedno jest pracownikiem a drugie prowadzi własną działalność gospodarczą,
- wydłużenie okresu wykorzystywania urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 2 roku życia.

Więcej szczegółów dotyczących tego projektu znaleźć można na stronie Kancelarii Prezydenta.  

Zapraszamy do podzielenia się uwagami na temat powyższych rozwiązań. Uwagi można wysyłać za pomocą formularza kontaktowego.

Nowe świadczenie rodzicielskie
13 Stycznia 2015 r.

Drodzy Rodzice i przyszli Rodzice!

Półtora roku temu wprowadziliśmy nowy urlop rodzicielski. Obecnie w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej trwa przygotowanie informacji dla Sejmu dotyczącej wykorzystywania tego urlopu.

Doświadczenia związane z urlopem rodzicielskim chcemy wykorzystać również
w stworzeniu kolejnego projektu ustawy. Będzie ona dotyczyła osób do tej pory nieobjętych uprawnieniami rodzicielskim, które:

 • nie będąc zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, w przypadku urodzenia się dziecka z urlopu rodzicielskiego nie mogłyby skorzystać
  ​lub też
 • nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i w związku z tym zostając rodzicami nie mieliby prawa do zasiłku macierzyńskiego.

W takiej sytuacji są obecnie między innymi bezrobotni, studenci, twórcy czy zatrudnieni
na podstawie umów cywilno-prawnych.

Chcemy, żeby od 1 stycznia 2016 roku, przez rok od dnia narodzin dziecka, takim osobom przysługiwało 1 tys. zł. miesięcznie nowego świadczenia rodzicielskiego, będącego odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego.

Wszystkich zainteresowanych tym świadczeniem zachęcamy do zapoznania się
z wypowiedzią Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza dla Polskiej Agencji Prasowej
z 08.01.2015:

"Będzie to świadczenie rodzicielskie, na zasadach analogicznych do urlopu macierzyńskiego
i rodzicielskiego. W tym wypadku trzeba będzie być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna albo być studentem lub ubezpieczonym w KRUS itd.
Analogicznie jak w przypadku urlopu rodzicielskiego rodzice będą mogli się wymieniać świadczeniem dowolnie po 14 tygodniu.
Inna kwestia, w której się wzorowaliśmy na urlopach, to możliwość łączenia świadczenia
z pracą w niepełnym wymiarze. Do połowy wymiaru można pracować, zachowując połowę świadczenia. Mam nadzieję, że zachęci to do poszukiwania pracy w tym czasie.”

Świadczenie to będzie przysługiwać również rodzicom dzieci urodzonych przed wejściem w życie ustawy.

“Gdy np. gdy dziecko urodzi się 1 grudnia 2015 r., rodzice będą mogli pobierać świadczenie przez 11 miesięcy. De facto jest to bardzo korzystne, bo obejmuje dzieci już urodzone.
Na razie w mniejszej formie, ale już teraz rodzice każdego dziecka urodzonego w 2015 r. jakąś część tego świadczenia będą mogli dostać, a w przypadku ciąż mnogich nawet rodzice dzieci urodzonych w zeszłym roku.

Dla części osób wprowadzenie ustawy będzie oznaczało zupełnie nowe świadczenie,
a dla niektórych - wyższe. Np. dla osób ubezpieczonych w KRUS. Obecnie przysługują im jednorazowe świadczenia wynoszące równowartość czterech najniższych emerytur,
a teraz 1 tys. zł przez 12 miesięcy. Skorzystają na tym również ci rodzice, którzy są na urlopie, ale ich zasiłek macierzyński nie przekracza 1 tys. zł. Oni dostaną podwyżkę, bo nie może być tak, że ci, którzy płacą składkę, mają gorzej.”

Wesołych Świąt!
24 Grudnia 2014 r.

Wszystkim, którzy rodzicami już są                   
i tym, którzy nimi dopiero zostaną
życzymy szczęśliwych Świąt
i dobrego Nowego Roku!

Wasze opinie
2 Października 2014 r.

Drodzy Rodzice!

Od wprowadzenia urlopu rodzicielskiego minął już ponad rok. W lipcu 2014 r. korzystało z niego blisko 130 tys. uprawnionych. 

Po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wprowadzającej urlop rodzicielski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się przedstawić Sejmowi informację o stanie jej realizacji. Zgodnie z tym zobowiązaniem dokonywany jest przegląd rozwiązań prawnych i konsultacje z przedstawicielami strony społecznej.
Również Wy możecie podzielić się swoimi obserwacjami i uwagami z wykorzystywania urlopu rodzicielskiego. Swoje opinie w łatwy sposób prześlecie nam za pomocą formularza kontaktowego.

Z góry dziękujemy!

Strony